กลุ่มสาขาวิชา ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

การออกแบบ-การออกแบบภายใน

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • สถาปนิก
 • มัณฑนากร (ออกแบบตกแต่งภายใน)

สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ-การออกแบบภายใน

 • การออกแบบภายใน
 • ออกแบบภายใน
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • สถาปัตยกรรมภายใน
 • การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
การออกแบบ-การออกแบบอุตสาหกรรม

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักออกแบบอุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ-การออกแบบอุตสาหกรรม

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • การออกแบบอุตสาหกรรม
 • ศิลปอุตสาหกรรม
 • ออกแบบอุตสาหกรรม
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
 • การออกแบบ แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
การออกแบบ-การออกแบบเครื่องประดับ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักออกแบบเครื่องประดับ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ-การออกแบบเครื่องประดับ

 • การออกแบบเครื่องประดับ
 • ออกแบบเครื่องประดับ
 • การออกแบบทัศนศิลป์ – ศิลปะเครื่องประดับ
การออกแบบ-การออกแบบบรรจุภัณฑ์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ-การออกแบบบรรจุภัณฑ์

 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
การออกแบบ-การออกแบบผลิตภัณฑ์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ-การออกแบบผลิตภัณฑ์

 • การออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การออกแบบทัศนศิลป์ - การออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
 • ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบ-การออกแบบสิ่งทอ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักออกแบบสิ่งทอ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ-การออกแบบสิ่งทอ

 • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
 • ออกแบบสิ่งทอ
การออกแบบ-การออกแบบเซรามิกส์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักออกแบบเซรามิกส์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ-การออกแบบเซรามิกส์

 • ออกแบบเซรามิก
 • ทัศนศิลป์ – เซรามิกส์
 • ออกแบบเซรามิกส์
การออกแบบ-การออกแบบแฟชั่น

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักออกแบบแฟชั่น

สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ-การออกแบบแฟชั่น

 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • แฟชั่นดีไซน์
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
 • การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
 • ออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • การออกแบบทัศนศิลป์ – การออกแบบแฟชั่น
 • การออกแบบแฟชั่น
 • ออกแบบแฟชั่น
 • ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
 • การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
การออกแบบ-อื่น ๆ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • นักออกแบบเครื่องเรือน
 • นักออกแบบงานแสดงและนิทรรศการเพื่อการแสดง
 • นักออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ-อื่น ๆ

 • ออกแบบประยุกต์ศิลป์
 • ออกแบบเครื่องเรือน
 • การออกแบบทัศนศิลป์ – การออกแบบสื่อสาร
 • การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • การออกแบบ แขนงคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • การออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ
 • การออกแบบ
 • การออกแบบกราฟิก
 • การออกแบบนิเทศศิลป์
 • นวัตกรรมการออกแบบ
 • นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
 • ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)
 • ศิลปะการแสดง – การออกแบบเพื่อการแสดง
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • สื่อ ศิลปและการออกแบบสื่อ
 • ออกแบบทัศนศิลป์
 • ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • ออกแบบสื่อสาร
 • การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
สถาปัตยกรรม

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • การออกแบบการก่อสร้าง การอุตสาหกรรม
 • นักอนุรักษ์ เช่น โบราณสถาน และสถาปัตยกรรม
 • เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เช่น นักวิชาการด้านการช่างและผังเมือง นักบริหารงานช่าง นักบริหารงานผังเมือง นายช่างโยธา

สาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม

 • นฤมิตรศิลป์
 • สถาปัตยกรรม
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมไทย
 • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 • สถาปัตยกรรมผังเมือง
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์(สถาปัตยกรรม)
มัลติมีเดีย

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักโฆษณา
 • กราฟิกดีไซต์ (คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย/แอนนิเมชัน)
 • นักพัฒนาเกม

สาขาที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย

 • กราฟฟิกอาร์ทและกราฟฟิกมีเดีย
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมิเดีย
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • มัลติมีเดีย
 • ดิจิทัลอาร์ตส์
 • การออกแบบสื่อนวัตกรรม
 • คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย
 • มัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • การออกแบบมัลติมีเดีย
 • เทคโนโลยีภาพยนตร์คอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
 • ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
 • แอนนิเมชัน
 • การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • ภาพยนตร์และดิจิตอล
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน
 • การออกแบบสื่อดิจิทัล
 • มัลติมีเดียแอนิเมชัน
 • การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 • สื่อดิจิทัล
 • คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
 • คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
 • เทคโนโลยีมีเดีย
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 • คอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย
 • คอมพิวเตอร์อาร์ต
 • คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
 • คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ
 • 3D Animation/Digital Effects
 • ศิลปกรรม (ดิจิทัลอาร์ต)
 • มีเดียอาร์ต
 • มัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์
 • กราฟิกดีไซน์
 • เกมและแอนิเมชัน
 • ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม
 • ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า
 • ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
 • ครุศาสตร์การออกแบบ
วิจิตรศิลป์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • ช่างศิลป์
 • ช่างภาพ
 • นักปฎิมากร
 • จิตรกร
 • มัณฑนากร
 • นักออกแบบ
 • นักวิชาการ
 • ครู-อาจารย์ ฯลฯ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิจิตรศิลป์

 • ศิลปะไทย
 • จิตรกรรม
 • ศิลปะภาพพิมพ์
 • ประติมากรรม
 • การออกแบบ
 • ศิลปะการถ่ายภาพ
 • สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
 • สหศาสตร์ศิลป์
โบราณคดี

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักโบราณคดี

สาขาที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดี

 • โบราณคดี
 • ประวัติศาสตร์ศิลปะ
 • มานุษยวิทยา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฝรั่งเศส
เลือกกลุ่มสาขาวิชา
เพื่อดูรายละเอียด