กลุ่มสาขาวิชา สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

โลจิสติกส์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • ส่งออก
 • นำเข้า
 • เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่สายการบิน
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมวัตถุดิบ
 • ฝ่ายจัดส่งและสินค้าคงคลัง
 • Logistics Analyst
 • Material Planner
 • Operations Analyst
 • Procurement Manager
 • Supply Chain Analyst
 • Business process Analyst
 • Operations Manager

สาขาที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

 • การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
 • การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
 • การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ
 • ธุรกิจพาณิชยนาวี
 • การขนส่งระหว่างประเทศ
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
 • การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • โลจิสติกส์
 • การจราจรและการขนส่ง
 • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
อุตสาหกรรมบริการ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักโภชนาการ
 • นักวิจัย
 • นักวิชาการอาหาร
 • นักวิชาการสุขภาพ
 • ผู้ควบคุมการผลิต
 • ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • ธุรกิจโรงแรม
 • ธุรกิจภัตตาคาร
 • ธุรกิจสปา
 • บริการงานแม่บ้าน
 • ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ
 • ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
 • ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัวอาหารไทย ขนมไทย อาหารนานาชาติ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
 • ผู้ช่วยพนักงานสาธิตอาหาร
 • ผู้ถนอมและแปรรูปอาหาร
 • ผู้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ

 • อุตสาหกรรมการบริการ
 • อุตสาหกรรมบริการ
 • การอาหารและธุรกิจการบริการ
 • อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
 • วิทยาการอาหารและบริการ
 • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
 • อุตสาหกรรมอาหารและบริการ
 • อุตสาหกรรมการบริการ
 • การจัดการการไมซ์และอิเว็นตส์
 • การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
 • การจัดการสปา
 • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • ธุรกิจสุขภาพ
 • คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
 • คหกรรมศาสตร์
 • คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
 • อาหารและโภชนาการ
 • สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ธุรกิจอุตสาหกรรม

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
 • นักธุรกิจเสื้อผ้า
 • ผู้ออกแบบอัญมณี

สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม

 • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า
ธุรกิจการบิน

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่สายการบินในส่วนของภาคพื้นและบนเครื่อง
 • บริษัทนำเที่ยว
 • ธุรกิจโรงแรม

สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน

 • การจัดการการบิน
 • การบริหารการบิน
 • การจัดการธุรกิจด้านการบิน
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แขนงธุรกิจการบิน)
 • ธุรกิจการบิน
 • การจัดการเทคโนโลยีการบิน
 • การจัดการธุรกิจการบิน
 • การจัดการธุรกิจสายการบิน
ศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาในโครงการผลิตครูมืออาชีพ)

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • ครู
 • อาจารย์
 • เลขานุการ
 • นักวิชาการ
 • นักวิจัย

สาขาที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาในโครงการผลิตครูมืออาชีพ)

 • การประถมศึกษา
 • การประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา
 • การศึกษาปฐมวัย
 • การศึกษาพิเศษ
 • การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 • การศึกษาตลอดชีวิต
 • การสอนคณิตศาสตร์
 • การสอนชีววิทยา
 • การสอนภาษาไทย
 • การสอนวิทยาศาสตร์
 • การวัดและการประเมินทางการศึกษา
 • กฎหมายอิสลาม
 • เกษตรศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • คณิตศาสตรศึกษา
 • ครุศาสตร์เกษตร
 • คหกรรมศาสตร์ศึกษา
 • คอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • เคมี
 • จิตวิทยา
 • จิตวิทยาแนะแนว
 • จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
 • ชีววิทยา
 • ดนตรีตะวันตก
 • ดนตรีศึกษา
 • ดนตรีศึกษา - ดนตรีไทย
 • ดนตรีศึกษา - ดนตรีสากล
 • ดนตรีสมัย
 • ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
 • ตะวันออกกลางศึกษา
 • เทคโนฯและนวัตกรรมการศึกษา
 • นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์
 • นาฏศิลป์
 • นาฏศิลปไทย
 • พลศึกษา
 • พลศึกษาและสุขศึกษา
 • พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
 • ฟิสิกส์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ศาสนศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์ศึกษา
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • ศิลปกรรม
 • ศิลปกรรมศึกษา
 • ศิลปศึกษา
 • สังคมศึกษา
 • สุขศึกษา
 • สุขศึกษา-พลศึกษา
 • สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
 • อุตสาหกรรมศึกษา
 • อิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา
 • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • ธุรกิจท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ธุรกิจโรงแรม
 • ธุรกิจภัตตาคาร
 • ธุรกิจสปา
 • ธุรกิจรีสอร์ท
 • บริษัทเอเจนซี่
 • ผู้ให้บริหารจัดงานอีเวนต์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 • การท่องเที่ยว
 • การโรงแรม
 • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
 • การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 • การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
 • การจัดการการประชุมและงานมหกรรม
 • การจัดการการโรงแรม
 • การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • การจัดการครัวและภัตตาคาร
 • การจัดการงานบริการ
 • การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
 • การจัดการท่องเที่ยว
 • การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • การจัดการทางวัฒนธรรม
 • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
 • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 • การจัดการบริการ
 • การจัดการบริการสุขภาพ
 • การจัดการภูมิวัฒนธรรม
 • การจัดการภูมิสังคม
 • การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
 • การจัดการโรงแรม
 • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
 • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
 • การเดินทางและท่องเที่ยว
 • การท่องเที่ยวและการบริการ
 • การท่องเที่ยวและโรงแรม
 • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
 • การบริการและการท่องเที่ยว
 • การบริหารโรงแรม
 • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • การโรงแรมและภัตตาคาร
 • การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
 • ธุรกิจภัตตาคารและที่พัก
 • นันทนาการเชิงพานิชย์และท่องเที่ยว
 • ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
 • พัฒนาการท่องเที่ยว
 • วัฒนธรรมศึกษา
 • วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
 • ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
 • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 • ชุมชนศึกษา
 • พัฒนาสังคม
การบัญชี

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักบัญชี
 • นักเศรษฐศาสตร์
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี

สาขาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี

 • การบัญชี
 • การบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี)
 • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การบัญชี-การบัญชีการเงิน
 • การบัญชี-การบัญชีบริหาร
 • การบัญชีทั่วไป
 • การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
 • การบัญชีบริหาร
 • การสอบบัญชี
 • บัญชี
 • บัญชี (e-learning)
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บริหารธุรกิจ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักธุรกิจ
 • นักการตลาด
 • นักบริหาร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์
 • ที่ปรึกษาธุรกิจประกันภัย

สาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศ
 • การค้าระหว่างประเทศ
 • การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
 • การจัดการธุรกิจบริการ
 • การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
 • การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
 • การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ
 • การบริการลูกค้า
 • การประกันภัย
 • ธุรกิจระดับโลก
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • การประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ธุรกิจเกษตร
 • บริหารธุรกิจการเกษตร
 • การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
 • เลขานุการทางการแพทย์
อักษรศาสตร์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าหน้าที่การทูต
 • นักประชาสัมพันธ์
 • ผู้สื่อข่าว
 • เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่สายการบิน
 • แอร์โฮสเตส
 • มัคคุเทศก์
 • นักเขียน
 • ครู
 • อาจารย์
 • เลขานุการ
 • นักวิชาการ
 • นักวิจัย
 • ล่าม
 • นักแปล
 • นักบริหาร
 • ธุรการ
 • ผู้สื่อข่าว

สาขาที่เกี่ยวข้องกับอักษรศาสตร์

 • การละคร
 • ภาษาไทย
 • ภาษาและวัฒนธรรมไทย
 • ภาษาและวรรณคดีไทย
 • การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาเขมร
 • ภาษาจีน
 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
 • ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาตะวันออก
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
 • ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษามลายู
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษารัสเซีย
 • ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
 • ภาษาเวียดนาม
 • ภาษาศาสตร์
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 • ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 • ภาษาอังกฤษและการแปล
 • ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 • ภาษาอังกฤษศึกษา
 • ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
 • วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • สังคีตศิลป์ไทย
 • สังคมศาสตร์การพัฒนา
 • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
นิติศาสตร์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • ทนายความ
 • นักกฎหมาย
 • ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

สาขาที่เกี่ยวข้องกับนิติศาสตร์

 • นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • ข้าราชการ
 • นักปกครองส่วนท้องถิ่น
 • นักวิชาการ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์

 • การจัดการการคลัง
 • การปกครองท้องถิ่น
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • นโยบายสาธารณะ
นิเทศศาสตร์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • ครีเอทีฟ
 • นักประชาสัมพันธ์
 • สื่อมวลชน
 • นักแสดง
 • พิธีกร
 • ผู้กำกับ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์

 • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • การประชาสัมพันธ์
 • การโฆษณา
 • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 • วารสารศาสตร์
 • วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์
 • ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
 • การแสดง
 • สื่อสารการแสดง
 • สื่อสารการตลาด
 • สื่อใหม่
 • การสื่อสารแบรนด์
 • การสื่อสารองค์กร
 • สื่อสารการกีฬา
 • มัลติมีเดีย
 • วาทวิทยา
ดุริยางศาสตร์และดนตรี

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักประพันธ์เพลง
 • คอนดักเตอร์
 • นักดนตรี
 • sound engineer
 • อาจารย์
 • เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหาร ในธุรกิจดนตรีหรือหน่วยงานของรัฐ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับดุริยางศาสตร์และดนตรี

 • การประพันธ์เพลง
 • การแสดงดนตรีและการสอน
 • ดนตรีแจ๊สศึกษา
 • การผลิตดนตรี
 • ดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
 • การแสดงขับร้อง
 • ดุริยางคศาสตร์ไทยและตะวันออก
 • ดุริยางคศาสตร์สากล
เลือกกลุ่มสาขาวิชา
เพื่อดูรายละเอียด