กลุ่มสาขาวิชา เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • อาจารย์
 • นักวิจัย พัฒนา วางแผนและส่งเสริมงานด้านการเกษตร ในภาครัฐบาลและเอกชน
 • เกษตรกร (เจ้าของการผลิต)

สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร

 • เครื่องจักรกลเกษตร
 • เทคนิคการเกษตร
 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
 • เทคโนโลยีการยาง
 • เทคโนโลยีการเกษตร
 • เทคโนโลยีการเกษตร - การผลิตสัตว์
 • เทคโนโลยีการเกษตร – การผลิตพืช
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 • เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
 • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 • เทคโนโลยีการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช)
 • เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
 • เทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวนประดับ
 • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
 • เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • เกษตรเคมี
 • เกษตรกลวิธาน
 • เคมีการเกษตร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • วิทยาศาสตร์เกษตร
 • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
 • เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
 • เทคโนโลยีระบบเกษตร
 • เทคโนโลยีการประมง
 • เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
 • นวัตกรรมการเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักวิจัยหรือเจ้าหน้าที่ด้านอุตสาหกรรมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ เช่น การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
 • เทคโนโลยีทางอาหาร
 • เทคโนโลยีอาหาร
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
 • เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
 • วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • เทคโนโลยีทางการอาหาร
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
 • Food Science and Technology
 • Food Technology
 • Food Science
 • Food Science and Nutrition
 • Food Technology and Nutrition
 • Food Industrial Technology
 • Food Technology and Nutrition
 • Food Biotechnology
 • ธุรกิจอาหาร
 • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
 • โภชนาการและการประกอบอาหาร
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้วางแผนการผลิตและวัตถุดิบ
 • นักวิชาทางการเกษตร
 • นักส่งเสริมทางการเกษตร

สาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร

 • ผลิตภัณฑ์ประมง
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • วนผลิตภัณฑ์
 • วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • เทคโนโลยีการบรรจุ
 • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เทคโนโลยีการหมัก
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
 • เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
 • เทคโนโลยีการประมง (ด้านผลิตภัณฑ์ประมง)
 • เทคโนโลยีแปรรูปชีวภาพ
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
 • เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 • แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
 • เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมอาหาร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
 • เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
 • การจัดการธุรกิจเกษตร
 • การจัดการธุรกิจอาหาร
 • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
 • การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • สิ่งทอ
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
 • เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
 • เทคโนโลยีเสื้อผ้า
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
 • ผ้าและเส้นใย
 • เครื่องทอ-ย้อม
 • สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 • เทคนิคสิ่งทอ
 • แฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า
วิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักวิจัย
 • นักวิชาการเกษตร
 • นักวิเคราะห์แผนและนโยบายทางการเกษตร
 • นักพัฒนาชุมชน
 • เจ้าหน้าที่ให้บริการทางด้านสินเชื่อการเกษตร
 • พนักงานในธุรกิจเกษตร

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร

 • กีฏวิทยา
 • การจัดการการเกษตร
 • การจัดการเกษตรอินทรีย์
 • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
 • การผลิตพืช
 • เกษตรเขตร้อน
 • เกษตรป่าไม้
 • เกษตรยั่งยืน
 • เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
 • เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาพืชศาสตร์
 • เกษตรอินทรีย์
 • ทรัพยากรเกษตร
 • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
 • นิเทศศาสตร์เกษตร
 • พัฒนาการเกษตร
 • พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
 • พืชไร่
 • พืชศาสตร์ – พืชไร่นา
 • พืชศาสตร์ – พืชสวน
 • พืชสวน
 • โรคพืช
 • โรคพืชวิทยา
 • วนศาสตร์
 • เกษตรศาสตร์-อารักขาพืช
 • เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การเกษตร
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
 • วิศวกรรมป่าไม้
 • เศรษฐศาสตร์เกษตร
 • ส่งเสริมการเกษตร
 • ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • สัตวบาล
 • เกษตรศาสตร์ (การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
 • การบริหารธุรกิจเกษตร
 • ธุรกิจการเกษตร
การประมง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • อาจารย์
 • ธุรกิจส่วนตัว
 • เจ้าหน้าที่กรมประมง รัฐวิสาหกิจ กระทรวงวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
 • บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหาร การแปรรูปอาหาร

สาขาที่เกี่ยวข้องกับการประมง

 • การจัดการประมง
 • การประมง
 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ประมง
 • วิทยาศาสตร์การประมง
 • วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เลือกกลุ่มสาขาวิชา
เพื่อดูรายละเอียด