กลุ่มสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมอากาศยาน

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรในสายการบิน
 • ผู้บริหาร
 • นักวิจัย
 • นักวิเคราะห์ทางการบิน
 • ช่างซ่อมบำรุง

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมอากาศยาน

 • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
 • วิศวกรรมการบินและอวกาศ และบริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • วิศวกรรมอากาศยาน
 • วิศวกรรมอากาศยาน
 • วิศวกรรมการบิน
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเกษตร

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกร
 • วิศวกรออกแบบในโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักวิจัยหรือผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
 • นักวิเคราะห์โครงการ
 • นักการตลาดด้านอุปกรณ์
 • นักการตลาดด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเกษตร

 • วิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
 • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
 • วิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร
 • วิศวกรรมการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมยานยนต์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรยานยนต์
 • วิศวกรเครื่องกล (ออกแบบ ควบคุม และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล)
 • นักวิจัยวิศวกรรมยานยนต์
 • อาจารย์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมยานยนต์

 • ช่างยนต์
 • ยานยนต์
 • วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
 • วิศวกรรมยานยนต์
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมชีวภาพ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเคมี
 • วิศวกรหรือผู้ทำหน้าที่ดูแลเครื่องมือแพทย์
 • วิศวกร

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมชีวภาพ

 • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
 • วิศวกรรมชีวภาพ
 • วิศวกรรมชีวเคมี
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเซรามิกส์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรเซรามิก (ฝ่ายผลิต ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาด)

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเซรามิกส์

 • วิศวกรรมเซรามิก
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเคมี

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรควบคุม วางแผนการผลิต ออกแบบเครื่องมือ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปิโตรเลียม สิ่งทอ ยาและอาหาร

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเคมี

 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
 • เคมีวิศวกรรม
 • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
 • วิศวกรรมเคมีบูรณาการ
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมชลประทาน/วิศวกรรมน้ำ/วิศวกรรมดิน

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรทางด้านดินและน้ำ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมชลประทาน/วิศวกรรมน้ำ/วิศวกรรมดิน

 • วิศวกรรมชลประทาน
 • วิศวกรรมดินและน้ำ
 • วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ
 • วิศวกรรมแหล่งน้ำ
 • วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
 • วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน
 • วาริชวิศวกรรม
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมโทรคมนาคม

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรโทรคมนาคม (ออกแบบ/วางแผน/ควบคุมการผลิต/ติดตั้ง/ซ่อม ระบบโทรคมนาคม ระบบอิเลกทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์)

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมโทรคมนาคม

 • วิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วิศวกรรมไฟฟ้า - โทรคมนาคม
 • วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรคอมพิวเตอร์ ดูแลและพัฒนาระบบมัลติมีเดีย ซอฟต์แวร์
 • ผู้ผลิตงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชันในงานโทรทัศน์ ภาพยนตร์
 • งานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • ผู้ผลิตเกมคอมพิวเตอร์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
 • วิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และชีวการแพทย์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
 • วิศวกรรมเครือข่าย
 • วิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เนต
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมระบบควบคุม

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักออกแบบ ควบคุมและซ่อมบำรุง ระบบการวัด ระบบควบคุมในกระบวนการผลิตต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรม

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมระบบควบคุม

 • วิศวกรรมระบบควบคุม
 • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกล
 • วิศวกรแมคคาทรอนิกส์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมไฟฟ้า - การวัดคุม
 • วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
 • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
 • วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
 • วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ไฟฟ้า
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยระบบวัดคุม)
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – โทรคมนาคม
 • อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
 • อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – อิเล็กทรอนิกส์
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
 • อิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมอาหาร

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรอาหาร (วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)
 • วิศวกรผู้ควบคุมการผลิต
 • วิศวกรควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์โรงงาน

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมอาหาร

 • =
 • วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
 • วิศวกรรมการอาหาร
 • วิศวกรรมอาหาร
 • วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
 • วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
 • โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมอุตสาหการ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรโรงงาน สายการผลิต ฝ่ายขาย วางแผนการผลิต ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายความปลอดภัย ประสานงานมาตรฐาน ISO
 • วิศวกรวิเคราะห์โครงการ
 • ผู้ตรวจสอบพลังงาน

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมอุตสาหการ

 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต
 • วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล
 • วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่อมประกอบ
 • อุตสาหกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ
 • วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
 • วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม
 • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมสารสนเทศ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร (ดูแล พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมสารสนเทศ

 • วิศวกรรมสารสนเทศ
 • วิศวกรรมระบบสารสนเทศ
 • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมโลจิสติกส์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักวิจัย/สำรวจ/ออกแบบ/ปรับปรุง/พัฒนา ระบบขนส่ง ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ การผลิต การประกอบชิ้นส่วนสินค้า การเลือกใช้และการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ วางผังอาคารโรงงาน การวางผังติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบอุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์เก็บวัตถุดิบ หรือเก็บสินค้า

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมโลจิสติกส์

 • วิศวกรรมโลจิสติกส์
 • วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
 • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 • วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมการผลิต

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เช่น การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
 • นักวิจัย
 • นักพัฒนา

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมการผลิต

 • วิศวกรรมการผลิต
 • วิศวกรรมระบบการผลิต
 • วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ
 • วิศวรรมการผลิตและระบบ
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรโลหะการ ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา รวมทั้งแก้ไข ควบคุมงานแปรรูปโลหะและโลหะผสม

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ

 • วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
 • วิศวกรรมโลหการและวัสดุ
 • วิศวกรรมโลหการ
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
 • วิศวกรรมวัสดุและโลหการ
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรเครื่องกลหรือนักวิจัย ในระบบการผลิต วิเคราะห์ ออกแบบ ซ่อมบำรุงและควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมเครื่องกล สาขาการผลิต
 • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • เมคคาทรอนิกส์
 • เครื่องมือกล
 • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • อุตสาหกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • แมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
 • เครื่องกล
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเหมืองแร่

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลและออกแบบการทำเหมืองแร่

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเหมืองแร่

 • วิศวกรรมเหมืองแร่
 • วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเรือ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 • วิศวกรชายฝั่ง รวมทั้งการออกแบบ ต่อเรือ ซ่อมเรือ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเรือ

 • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 • วิศวกรรมเรือ
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมสิ่งทอ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรสิ่งทอ
 • วิศวกรเคมีสิ่งทอ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมสิ่งทอ

 • วิศวกรรมสิ่งทอ
 • วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเครื่องมือ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรเครืองมือและวัสดุ ผู้ผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเครื่องมือ

 • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
 • วิศวกรรมเครื่องมือ
 • ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
 • วิศวกรรมแม่พิมพ์
 • วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
วิศวกรรมศาสตร์-อื่น ๆ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรวัดคุม
 • วิศวกรโยธา
 • วิศวกรปิโตรเลียม

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-อื่น ๆ

 • วิศวกรรมการวัดคุม
 • วิศวกรรมขนส่ง
 • วิศวกรรมทรัพยากรธรณี
 • วิศวกรรมปิโตรเลียม
 • วิศวกรรมพลาสติก
 • วิศวกรรมพอลิเมอร์
 • วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
 • วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
 • วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
 • วิศวกรรมพลังงานทดแทน
 • วิศวกรรมกระบวนการ
 • วิศวกรรมความปลอดภัย
 • วิศวกรรมพลังงาน
 • วิศวกรรมสำรวจ
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 • วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • วิศวกรรมการจัดการ
 • วิศวกรรมอัตโนมัติ
 • ครุศาสตร์วิศวกรรม
 • วิศวกรรมการพิมพ์
 • วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
 • วิศวกรรมนาโน
 • วิศวกรรมวัสดุนาโน
 • วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
 • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • ธุรกิจวิศวกรรม
วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • วิศวกรโยธา วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานสร้างถนน สะพาน อุโมงค์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง

 • วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 • วิศกรรมโยธา
 • วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
 • ช่างโยธา
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
เซรามิกส์/เครื่องเคลือบดินเผา

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • อุตสาหกรรมเซรามิกส์ส่วนตัว
 • ผู้ประกอบการธุรกิจเซรามิก
 • นักปฏิบัติการฝ่ายบริหาร ฝ่ายการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิตในสถานประกอบการเซรามิก
 • นักวิชาการทางด้านเทคโนโลยีเซรามิก

สาขาที่เกี่ยวข้องกับเซรามิกส์/เครื่องเคลือบดินเผา

 • เครื่องปั้นดินเผา
 • เครื่องเคลือบดินเผา
 • เซรามิกส์
 • เทคโนโลยีเซรามิก
 • เทคโนโลยีเซรามิกส์
ปิโตรเคมี/พอลิเมอร์/ยาง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักปิโตรเคมี
 • นักเทคโนโลยีปิโตรเคมี
 • นักวิทยาศาสตร์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมี/พอลิเมอร์/ยาง

 • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
 • เทคโนโลยีปิโตรเคมี
 • เทคโนโลยียาง
 • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • วัสดุศาสตร์(อุตสาหกรรมยาง)
 • วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
 • ปิโตรเคมี
วัสดุศาสตร์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์

 • วัสดุศาสตร์
 • เทคโนโลยีวัสดุ
 • เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
 • วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
อัญมณีและเครื่องประดับ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักอัญมณีวิทยา ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
 • นักออกแบบอัญมณี
 • นักวิเคราะห์อัญมณี
 • ผู้ผลิตเครื่องประดับ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ

 • วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)
 • อัญมณีวิทยา
 • อัญมณีและเครื่องประดับ
 • เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
 • เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
 • เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี
วิทยาการเดินเรือ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • ฝ่ายเดินเรือ
 • ฝ่ายช่างกลเรือ
 • กัปตัน
 • ประกอบอาชีพในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางเรือ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการเดินเรือ

 • วิทยาการเดินเรือ
 • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
วาริชศาสตร์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักวิชาการด้านการสำรวจสมุทรศาสตร์ การเลี้ยงสัตว์ทะเล การพัฒนาทรัพยากรประมงทะเล
 • นักวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวาริชศาสตร์

 • วาริชศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
สถิติ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักสถิติ
 • นักวิจัย
 • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • ที่ปรึกษาประกันภัย

สาขาที่เกี่ยวข้องกับสถิติ

 • สถิติ
 • สถิติการศึกษา
 • สถิติประยุกต์
 • สถิติศาสตร์
 • สถิติธุรกิจและการประกันภัย
เศรษฐศาสตร์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักเศรษฐศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
 • นักวิชาการ(การคลัง
 • ภาษี
 • สรรพากร เป็นต้น)

สาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 • เศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
คณิตศาสตร์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • อาจารย์
 • นักวิจัย
 • ที่ปรึกษางานวิชาการ
 • ผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทประกันภัย

สาขาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

 • คณิตศาสตร์
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
 • คณิตศาสตร์ประกันภัย
เครื่องหนัง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • ธุรกิจเครื่องหนัง

สาขาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหนัง

 • เครื่องหนัง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าหน้าที่ของทางกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 • บริษัทเอกชนที่เกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
 • อุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 • เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้ควบคุมการผลิต/จัดการ/นักวิจัย สิ่งทอและผลิตภัณฑ์
 • หัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
 • ธุรกิจเสื้อผ้า
เคมีประยุกต์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักวิทยาศาสตร์
 • นักเคมี
 • นักวิจัย
 • อาจารย์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมีประยุกต์

 • เคมีประยุกต์
 • เคมีอุตสาหกรรม
 • เคมีอุตสาหกรรม – เครื่องมือวิเคราะห์
 • เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
 • เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์ประยุกต์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • อาจารย์
 • นักวิจัย
 • เจ้าหน้าห้องปฎิบัติการ
 • เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์
 • นักขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 • นักฟิสิกส์การแพทย์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ประยุกต์

 • ฟิสิกส์ประยุกต์
 • ฟิสิกส์ประยุกต์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
 • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
 • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
 • ฟิสิกส์ประยุกต์ – พลังงาน
 • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักวิทยาศาสตร์
 • ผู้ประกอบธุรกิจงานคหกรรมบริการ
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือความเสี่ยงของธนาคาร
 • บริษัทหลักทรัพย์
 • นักวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านาการตรวจสอบพลังงาน

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ

 • พลังงานทดแทน
 • วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
 • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
 • ธุรกิจคหกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมการเงิน
 • โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
 • โภชนาการอาหารและการกำหนดอาหาร
 • วิทยาการอาหารและโภชนาการ
 • อุตสาหกรรมงานอาหาร
 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • วิทยาศาสตร์นิเทศ
 • งานช่างทองหลวง
 • ภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
นักบินและเทคโนโลยีด้านการบิน

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักบินพานิชย์
 • เจ้าหน้าที่การบิน
 • ช่างเทคนิคอากาศยานและเครื่องยนต์หรือช่างบำรุงรักษาอากาศยาน
 • วิศวกรการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • เจ้าหน้าวิทยุการบิน
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • เจ้าหน้าที่บริหารสายการบิน

สาขาที่เกี่ยวข้องกับนักบินและเทคโนโลยีด้านการบิน

 • การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • การจัดการจราจรทางอากาศ
 • การจัดการท่าอากาศยาน
 • นักบิน
 • การบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน
 • การบำรุงรักษาอากาศยาน
 • อิเล็กทรอนิกส์การบิน
 • การบิน
 • นักบินพาณิชย์
 • บริหารกิจการการบิน
เทคโนโลยี

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • อาจารย์
 • วิศวกร
 • นักวิจัย ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อัญมณีและเครื่องประดับ บรรจุภัณฑ์ตลอดจนวงการแพทย์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

 • เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
 • เทคโนโลยีการผลิต
 • เทคโนโลยีการเชื่อม
 • เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 • เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
 • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 • เทคโนโลยีอุตสาหการ
 • เทคโนโลยีเครื่องกล
 • เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง
 • เทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • เทคโนโลยีไฟฟ้า
 • เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
 • เทคโนโลยีการบิน
 • เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
 • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
 • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
 • เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์
 • เทคโนโลยีรถยนต์
 • เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
 • เทคโนโลยีอิเลคโทรนิคส์
 • เทคโนโลยียานยนต์
 • เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
 • เทคโนโลยีโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีทางทะเล
 • เทคโนโลยีธรณี
 • เทคโนโลยีโยธา
 • เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
 • เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
 • เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
 • เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
 • เทคโนโลยีความงาม
 • เทคโนโลยีพลังงาน
 • เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
 • เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
 • เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี-ด้านวิศวกรรม

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • อาจารย์
 • นักวิจัย
 • วิศวกรด้านวิศวกรรมการเชื่อม ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ไม้ ไฟฟ้า

สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี-ด้านวิศวกรรม

 • เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักวิชาการ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานในเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ผู้ดูแลระบบการผลิต ควบคุมคุณภาพในโรงงาน คลังสินค้าและการขนส่งสินค้า

สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการผลิต
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีโยธา
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 • มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักวิชาการ
 • นักวิจัย
 • ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • งานองค์กรอิสระทางสิ่งแวดล้อม
 • ผู้นำชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการทรัพยากรป่าไม้
 • การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
 • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • เคมีสิ่งแวดล้อม
 • ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ทรัพยากรธรรมชาติ
 • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
 • สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • สิ่งแวดล้อมศึกษา
 • สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • อนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย
 • ธรณีศึกษา
ซอฟต์แวร์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์

 • การพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์
 • ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
สารสนเทศ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจไอที
 • โปรแกรมเมอร์
 • นักออกแบบระบบและบริหารจัดการฐานข้อมูล
 • นักสารสนเทศ
 • นักจัดการเอกสาร
 • นักวิจัยสารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
 • ผู้ควบคุมการฝึกงานด้านเทคโนโลยี
 • นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 • นักพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
 • นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
 • ผู้ให้บริการการใช้งานและแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เว็บมาสเตอร์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ

 • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
 • การจัดการสารสนเทศ
 • การออกแบบเว็บและเนื้อหา
 • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
 • คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีการแพทย์
 • เทคโนโลยีการลงทุน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
 • นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
 • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 • ภูมิสารสนเทศ
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
 • สารสนเทศ
 • สารสนเทศศาสตร์
 • สารสนเทศศึกษา
โลจิสติกส์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการ ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือทางอากาศ
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

 • การขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • การจราจรทางอากาศ
เลือกกลุ่มสาขาวิชา
เพื่อดูรายละเอียด