nature Smart

ความถนัดด้านเข้าใจธรรมชาติ

Naturalist Intelligence

ทักษะในด้านการเข้าใจการทำงานของระบบสุขภาพ ทั้งคน สัตว์ และระบบนิเวศในธรรมชาติ

ลักษณะเด่น

มักมีจิตใจอ่อนโยนรักธรรมชาติ ชอบสังเกต วิเคราะห์ ตระหนักในความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรอบตัว และมักชอบหรือสนใจสัตว์เลี้ยง สนใจความเป็นไปในสังคมรอบตัว ชอบศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ การดำรงชีวิต หรือจิตวิทยา มีความบากบั่นอุทิศเวลาให้กับงาน ชอบอิสระ เข้าใจธรรมชาติของพืชหรือสัตว์ รู้จักชื่อต้นไม้ ดอกไม้หลายชนิด ไวต่อความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รู้จักกับ ความถนัดด้านเข้าใจธรรมชาติ

ความถนัดด้านเข้าใจธรรมชาติ
ช่วยได้อย่างไร?

มนุษย์กับธรรมชาตินั้นอยู่คู่กันมานาน บรรพบุรุษเราเรียนรู้ธรรมชาติและใช้ประโยชน์ ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข เช่น การใช้สมุนไพรรักษาโรค การใช้ประโยชน์จากน้ำขึ้นน้ำลงในการเดินเรือค้าขาย หรือแม้แต่การสังเกตพฤติกรรมสัตว์เพื่อระวังภัย ถึงแม้ว่าปัจจุบันเราจะมีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย แต่ในสมองส่วนลึกก็ยังบอกว่าเราต้องการธรรมชาติ จากความรู้สึกมีความสุข สงบ และผ่อนคลายทุกครั้งที่เราได้ไปท่องเที่ยวสัมผัสความงามของธรรมชาติ

ความถนัดด้านเข้าใจธรรมชาติ
พัฒนาได้อย่างไร?

  • ลองสูดกลิ่นของลม สังเกตความต่างของลมช่วงก่อนฝนตก
  • หาโอกาสท่องเที่ยว นอนดูดาว
  • กินผลไม้ หรือผักสดๆ จากต้น ที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ง
  • หาเวลาว่างปลูกต้นไม้ หรือผักสวนครัวที่บ้าน
  • ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ไม่ฟอกย้อม
  • หาเวลาท่องเที่ยว ดำน้ำ ดูนก ฯลฯ ทำตัวเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ซึมซับความสุข และความสงบจากธรรมชาติ
เอกสารอ้างอิง คุณวนิษา เรซ(ม.ป.ป. : ออนไลน์)แบ่งปันการเรียนรู้ "อัจฉริยะสร้างได้"
Available URL : http://km.citu.tu.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/08/smart.pdf