people Smart

ความถนัดด้านปฏิสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่น

Interpersonal Intelligence

ทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ เข้าถึงผู้คน สังคม และกฎระเบียบต่างๆ

ลักษณะเด่น

ชอบติดต่อกับผู้อื่น ชอบเข้าสังคม มีทักษะการพูด ชอบสอนผู้อื่น รู้จักวิธีโน้มน้าวใจ ชอบทำตัวร่าเริงต้องการเป็นจุดสนใจ มักแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงความรู้สึกผู้อื่น กลัวการไม่ยอมรับ จึงมักพยายามใช้วิธีที่หลากหลายเพื่อเข้าไปมีส่วนสัมพันธ์กับผู้อื่น ชอบปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ กับผู้อื่นมากกว่าแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีเพื่อนมาก เป็นที่รักของคนรอบข้าง มีความสามารถในการรับรู้ และเข้าใจความคิด ความรู้สึก หรือแรงจูงใจของผู้อื่นได้เร็ว ชอบยื่นมือหรืออาสาเข้าช่วยเหลือผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ปรับตัวเก่ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รู้จักกับ ความถนัดด้านปฏิสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่น

ความถนัดด้านปฏิสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่น
ช่วยได้อย่างไร?

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเราต้องมีวิธีจัดการกับอารมณ์และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นให้มีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ชีวิตแต่งงาน สารพัดความสุขของมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีบุคคลอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ ทำอย่างไรให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่สูญเสียความเป็นตัวเอง

ความถนัดด้านปฏิสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่น
พัฒนาได้อย่างไร?

  • ฝึกยิ้มและทักทายผู้อื่นก่อน
  • ฝึกอ่านอารมณ์จากสีหน้าของคู่สนทนา
  • ตั้งใจฟังคู่สนทนาให้รู้ความหมายที่แท้จริงที่ต้องการจะสื่อ
  • หาทางออกที่เหมาะสมของปัญหา ให้ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
  • ร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ฝึกการเสียสละและการให้
เอกสารอ้างอิง คุณวนิษา เรซ(ม.ป.ป. : ออนไลน์)แบ่งปันการเรียนรู้ "อัจฉริยะสร้างได้"
Available URL : http://km.citu.tu.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/08/smart.pdf